Персональний сайт викладача Подолянчука Володимира Василь...
Неділя, 18.08.2019, 00:43
Меню сайту

Категорії розділу
Матеріал для учнів [31]
розробки уроків [1]
Презентації [0]

Вхід на сайт

Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 430

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Головна » Файли » Технічне креслення » Матеріал для учнів

  Позначення комутаційних пристроїв
  [ Викачати з сервера (1.15 Mb) ] 26.01.2014, 18:46

  Тема: Позначення комутаційних пристроїв

  План

  1.      Поняття про комутаційні прилади.

  2.      Вимикачі.

  3.      Перемикачі.

  4.      Кнопкові вимикачі.

  5.      Реле.

  6.      З’єднувачі.

   

  1.          Позначення комутаційних пристроїв. Це велика група еле­ментів електро- й радіоапаратури, призначених для вмикан­ня, вимикання та перемикання різних електричних кіл (ви­микачі, перемикачі, реле тощо). Будь-який із цих елементів містить одну або кілька груп контактів і механізм, за допо­могою якого вони можуть бути замкнені або розімкнені.

  2.          Вимикачі використовують для з'єднання та роз'єднання електричних кіл. У цих виробів два робочих положення: "Ввім­кнено" й "Вимкнено". З'єднання і роз'єднання кола (зами­кання та розмикання) здійснюються рухомим контактом, який або постійно з'єднаний з одним із нерухомих контактів, а з іншим з'єднується при встановленні ручки перемикача в по­ложення "Ввімкнено", або виконаний у вигляді перемички, що з'єднує нерухомі контакти в цьому самому положенні.

  2011-03-09 10-20-19_0048.jpgУмовні графічні позначення вимикачів, перемикачів та електромагнітних реле побудовано на основі таких контак­тів: замикаючих (рис. 297, а, б), розмикаючих (рис. 297, в, г) та перемикальних (рис. 297, д, е). Контакти, що одночас­но замикають і розмикають два кола, позначають так, як показано на рис. 297, є, ж. За початкове положення зами­каючих контактів прийнято розімкнений стан електричного кола, яке комутується, розмикаючих — замкнений, переми­кальних — положення, в якому одне з кіл замкнене, інше — розімкнене (винятком є контакт з нейтральним положен­ням). УГП всіх контактів допускається зображати в дзер­кальному (відносно показаного на рис. 297) і повернутому на 90° положеннях.

  2011-03-09 10-22-24_0049.jpgСистема УГП передбачає також відображення таких кон­структивних особливостей, як неодночасність спрацювання одного або кількох контактів у групі, відсутність або наявність фіксації їх в одному з положень. Так, якщо треба показати, що контакт замикається чи розмикається раніше інших, символ його рухомої частини доповнюють коротким штрихом, спрямованим у бік спрацьовування (рис. 298, ау б), а якщо пізніше — штрихом, спрямованим у зворотний бік (рис. 298, в, г). Відсутність фіксації в замкненому або розімкненому положенні (самоповорот) позначають невели­ким трикутником, вершина якого спрямована в бік початко­вого положення рухомої частини контакту (рис. 298, д, е), а фіксацію — кружком на символі його нерухомої частини (рис. 298, є, ж). Останні два УГП використовують тоді, коли треба показати різновид комутаційного виробу, кон­такти якого таких властивостей, як правило, не мають.

  2011-03-09 10-22-24_0049.jpgУмовні графічні позначення вимикачів (рис. 299) буду­ють на основі символів замикаючих і розмикаючих контак­тів. При цьому мається на увазі, що контакти фіксуються в обох положеннях (тобто не мають самоповороту).

  Літерний код виробів цієї групи (як і перемикачів) ви­значається колом, яке комутується, та конструктивним ви­конанням вимикача, а точніше — способом керування. Якщо вимикач уміщено в коло керування, сигналізації, вимірю­вання, то його позначають латинською літерою S, а якщо в коло живлення — літерою Q. Спосіб керування знаходить відображення у другій літері коду: кнопкові вимикачі та перемикачі позначають літерою В (SВ), автоматичні — F (SF), решту — літерою А (SA).

  2011-03-09 10-22-24_0049.jpgЯкщо у вимикачі є кілька контактів, то символи їх рухо­мих частин розташовують паралельно і з'єднують лінією механічного зв'язку. На рис. 299 показано УГП вимикача що містить один розмикаючий та два замикаючих кон­такти, і вимикача SА2, який складається з двох замикаючих контактів, причому один з них замикається пізніше іншого. Вимикачі Q1 та Q2 призначені для комутації кіл живлення. При зображенні контактів на різних ділянках схеми прина­лежність їх до одного комутаційного виробу відображують у літерно-цифровому позиційному позначенні (SА4.1, SА4.2, SА4.3).

  3.           Перемикачі. Аналогічно, на основі символу перемикаль­ного контакту, будують УГП двопозиційних перемикачів (перемикачі SА1, SА2 на рис. 300). Якщо ж перемикач фік­сується не тільки в крайніх, а й у середньому (нейтрально­му) положенні, то символ рухомої частини контакту помі­щають між символами нерухомих частин, а можливість по­вороту його в обидва боки показують крапкою (перемикач SАЗ на рис. 300). Так само діють і тоді, коли на схемі треба показати перемикач, який фіксується тільки в середньому положенні (перемикач SА4 на рис. 300).

  4.          2011-03-09 10-22-24_0049.jpg 2011-03-09 10-22-24_0049.jpgКнопкові вимикачі та перемикачі мають УГП на основі базового символу (див. рис. 297), в якому є символ кнопки, з'єднаної з позначенням рухомої частини контакту лінією механічного зв'язку. На рис. 301 вимикач або перемикач не фіксується в натисненому положенні (при відсутності кноп­ки повертається в початкове положення). Якщо ж треба по­казати фіксацію, то використовують спеціально призначені для цієї мети символи контактів з фіксацією (рис. 302). Поворот у початкове положення при натисненні на іншу кнопку перемикача у цьому разі показують знаком фіксую­чого механізму, приєднуючи його до символу рухомої час­тини контакту з боку, протилежного символу кнопки (кон­такти SB1.1, SB1.2 на рис. 302). Якщо ж поворот відбува­ється при повторному натисненні на кнопку, то знак фіксую­чого механізму зображують замість лінії механічного зв'яз­ку (перемикач SB2 на рис. 302).

  5.          2011-03-09 10-25-05_0050.jpgРеле. Поряд з вимикачами та перемикачами, що приво­дяться в дію зусиллям руки, в електронній апаратурі широ­ко застосовуються електромагнітні реле пристрої, які ав­томатично комутують електричні кола від зовнішнього сиг­налу. Електромагнітне реле складається з електромагніта та однієї або кількох контактних груп. Символи цих обов'яз­кових елементів конструкції реле й утворюють його УГП (рис. 305). Обмотку реле на схемах зображують у вигляді прямокутника з приєднаними до нього лініями електричного зв'язку, що символізують виводи. УГП контактів розта­шовують проти однієї з вузь­ких сторін символу обмотки і з'єднують з ним лінією ме­ханічного зв'язку. Літерний код реле літера К.

  Виводи обмотки допуска­ється зображати з одного бо­ку (реле К2 на рис. 305), а символи контактів у різних частинах схеми (поруч з УГП елементів, які комутуються). У цьому разі приналежність контактів до того чи іншого реле вказують у позиційному позначенні, приєднуючи (через крапку) до номера реле (за схемою) умовний номер контактної групи (контакти К2.1, К2.2 та К2.3 на рис. 305).

  Усередині УГП обмотки реле стандарт допускає вказу­вати її параметри (реле КЗ на рис. 305) або конструктив­ні особливості (дві похилі лінії в символі обмотки реле К4 на рис. 305 означають, що вона складається з двох обмо­ток).

  Поляризовані реле (вони чутливі до напрямку струму в обмотці) виділяють на схемах латинською літерою Р, яку вписують в додаткове графічне поле УГП (реле К5 на рис. 305). Крапки біля одного з виводів обмотки й одного з контактів реле розшифровують так: контакт, відмічений крап­кою, замикається під час подачі напруги, позитивний по­люс якої прикладено до так само виділеного виводу обмот­ки. Якщо треба показати, що контакти поляризованого реле залишаються замкненими після зняття керуючої напруги, діють так само, як і в разі застосування кнопкових переми­качів: на символі замикаючого (або розмикаючого) контак­ту зображують невеликий кружок.

  Є також реле, в яких магнітне поле, створюване ке­руючим струмом обмотки, діє безпосередньо на чутливі до нього (магнітокеровані) контакти. Останні вміщено в герметичний скляний корпус (звідси й назва геркон герметизований контакт). Щоб відрізнити геркон від контактів інших комутаційних виробів, в його УГП іноді вводять символ герметичного корпусу коло. Приналеж­ність геркону до конкретного реле вказують в позиційному позначенні (геркон К6.1 на рис. 305). Якщо геркон не є частиною реле, а ним керує постійний магніт, то його позначають кодом автоматично­го вимикача (геркон SF1 на рис. 305).

  6.          2011-03-09 10-26-00_0051.jpgЗ'єднувачі. Велику групу комутаційних виробів утворю­ють з'єднувачі. Найширше використовують рознімні з'єд­нувачі (штепсельні). Штир такого вузла позначають стріл­кою з кутом розхилу 90°, гніз­до — "рогаткою" (рис. 306). Код рознімного з'єднання — латинська буква X. При зображенні штирів і гнізд у різних частинах схеми в позиційне позначення перших уводять літеру Р (штир ХР1 на рис. 306), других літеру 5 (гніздо ХБ1 на рис. 306).

  Високочастотні коаксіальні з'єднувачі та їх частини поз­начають літерами XV/ (з'єднувачі XV/1 — XV/3 на рис. 306). Високочастотний з'єднувач позначають кружком з від­різком дотичної лінії (з'єднувач XV/і на рис. 306). При з'єднанні корпусу з'єднувача Х\УЗ й обплетення коаксіаль­ного кабелю із загальним проводом (корпусом) пристрою зображення має вигляд, показаний на рис. 306.

  Розбірні з'єднання (за допомогою гвинта, шпильки з гай­кою та ін.) на схемах позначають літерами ХТ а зобра­жують невеликими кружечками (з'єднання ХТ1, ХТ2 на рис. 306). Контрольну точку показують аналогічно.

  2011-03-09 10-28-02_0052.jpgПередачу сигналів на рухомі вузли механізмів показують стрілками (стрілки Х1, Х2 на рис. 306).

  Приналежність штирів або гнізд до одного багатоконтактного з'єднувача показують на схемах лінією механічного зв'яз­ку (штир ХР1 і гніздо ХБ1 на рис. 307). Штирі та гнізда на схемах допускається заміняти невеликими пронумерованими прямокутниками (штир ХР2 і гніздо ХБ2 на рис. 307).

  Усе викладене про багатоконтактні з'єднувачі повністю стосується також УГП рознімних з'єднувачів при їх зобра­женні у стиковому вигляді (рис. 308).

  Для комутації кіл (подільників напруги з підбиральними елементами плечей, первинних обмоток трансфор­маторів живильної напруги тощо), що рідко перемикаю­ться, в радіоапаратурі застосовують перемички та вставки

  (рис. 309).

  У телефонній та побутовій апаратурі використовують з'єд­нувачі, які виконують функції вимикачів і перемикачів (рис.310).

    

  Категорія: Матеріал для учнів | Додав: vovan | Теги: умовні графічні позначення на елект, реле та з'єднувачів, перемикачів, кнопкових вимикачів, вимикачів
  Переглядів: 1331 | Завантажень: 55 | Рейтинг: 5.0/1
  Всього коментарів: 0